Příspěvky

Nepřehlédněte

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Mimořádné shromáždění se koná v úterý dne 28. 11. 2023 v 18.00 hod. v sídle SVJ. Termín a místo: termín:  28. 11. 2023 v 18.00 hod.  místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny Program: Volba nových členů výboru a revizora Změna stanov Volba předsedy (v případě nezvolení výboru) Schválení odměny Schválení příkazní smlouvy o výkonu funkce předsedy Schválení kontaktní osoby včetně odměny za její činnost Provozní prohlídky výtahu Havarijní stav fasády , odsouhlasení investičního záměru Navýšení fondu oprav (zálohy na správu) Schválení odměn představenstva za rok 2023 Prohlášení vlastníka Vodovodní stoupačky, topení Diskuze Závěr Dokumenty a podklady k pozvánce: Pozvánka Plná moc (pro vybranou osobu) Plná moc (pro případné zmocnění předsedy SVJ) Podklady: Návrh změny stanov  (pro případ změny výboru na předsedu + další úpravy) Neveřejné podklady (nabídka, smlouva) Pozn. Podklady o nabídce a návrhu smlouvy jsou dostupné pouze pro členy SVJ. Pro otevření je potřeba odeslat žádost k přístupu, příp

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka

Na posledním shromáždění bylo schváleno nové prohlášení vlastníka (kvůli realizaci nových lodžií a změny plochy společných prostor). Jedná se o základní dokument vlastníků, který určuje vlastnická práva a předávací místa v domě. Tento dokument MUSÍ BÝT PODEPSÁN VŠEMI VLASTNÍKY. Jak jsme avizovali, pro snadný podpis byla přítomna Mgr. Lucie Štindlová (advokátka a zpracovatelka změny Prohlášení vlastníka), a přítomní vlastníci se mohli podepsat přímo na shromáždění. Všichni vlastníci (i částečného podílu!!!) , kteří nebyli přítomni na shromáždění, musí dojít podepsat osobně do advokátní kanceláře . Vyzýváme tímto všechny dosud nepodepsané vlastníky, učiňte tak nejpozději do 28. července 2023! S sebou: Občanský průkaz Místo podpisu: Mgr. Lucie Štindlová kancelář: Lannova tř. 16/13, 370 01 České Budějovice Kontakt: stindlova@cbadvokati.cz, +420 603 730 722, https://cbadvokati.cz 

22. Shromáždění: pozvánka

 Další řádné shromáždění se bude konat 15. 6. 2023 v 18.00 hod. v sídle SVJ. Termín a místo: termín:  15. 6. 2023 v 18.00 hod.  místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny (v návaznosti na aktuální podmínky a společnou dohodu je možné konání na venkovním prostranství) Program: Změna Prohlášení vlastníka (účast advokáta, ověřování podpisů ) Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2022 Schválení odměn představenstva za rok 2022 Rozúčtování nákladů na služby Možnost volby nových členů výboru a revizora Změna stanov Výměna radiátorů Úklid Diskuze Závěr Dokumenty a podklady k pozvánce: Pozvánka Plná moc Podklady k bodům: Změna Prohlášení vlastníka Návrh změny prohlášení vlastníka k podpisu Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2022 Přehled hospodaření Rozvaha Výsledovka

Upozornění: 26.4. zpřístupněte byty

Vážení uživatelé bytů, kvůli plánované výměně radiátorů (dle usnesení shromáždění) proběhne DNE 26.4.2023 v čase od 16 do 17 hod . mapování otopné soustavy. Žádáme o zpřístupnění jednotlivých bytů. 

Důležité: vyklizení kolárny

Na základě rozhodnutí shromáždění musí všichni uživatelé vyklidit veškerá kola ze společné kolárny k datu 31. 10. 2022 . Kola, která po tomto datu zůstanou v kolárně, budou bez náhrady zlikvidována (odvezena na sběrný dvůr). V nejnutnějších případech, kdy uživatelé nemají možnost uskladnění svých kol jinde, bude dočasně nabídnut prostor společné sušárny. Prostor výbor zpřístupní v sobotu 29.10. v 18h (případně po individuální dohodě).

Zápis z 21. řádného shromáždění

  Dne 27. 9. 2022 se konalo 21. shromáždění vlastníků jednotek NF4, ze kterého byl pořízen zápis.

21. Shromáždění: pozvánka

Další řádné shromáždění se bude konat 27. 9. 2022 v 18.00 hod.  v sídle SVJ. Termín a místo: termín: 27. 9. 2022 v 18.00 hod.  místo: sídlo SVJ, v prostoru sušárny (v návaznosti na aktuální podmínky a společnou dohodu je možné konání na venkovním prostranství) Program: Volba předsedy schůze, úvod, zjištění usnášeníschopnosti Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2021 Zpráva revizora (viz níže) Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2021 Schválení odměn představenstva za rok 2021 Rozúčtování nákladů na služby Volba nového výboru a revizora Změna stanov Prohlášení vlastníka, aktualizace pokojů v bytech Diskuze Závěr Dokumenty a podklady k pozvánce: Pozvánka Plná moc Podklady k bodům: 4. Schválení zprávy výsledku o hospodaření za rok 2021 Rozvaha Výsledovka 8. Změna stanov Náhradní shromáždění 9. Prohlášení vlastníka, aktualizace pokojů v bytech Změna prohlášení vlastníka - pracovní verze