Jednání výboru 2. 10. 2018

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 2. 10. 2018.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Iveta Srbecká, Ing. Jan Kozlík,  Ilona Partyková

Program schůze

 • Úvod
 • Postup a rozdělení prací
 • Cenová nabídka firmy STAVOPROJEKTA
 • Další činnosti výboru

Úvod

 • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomny všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
 • Předmětem schůze bylo projednání dalších prací a rozsah činností pro cenovou nabídku firmy STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. (STAVOPROJEKTA spol. s r. o.) - dále jen STAVOPROJEKTA
 • Hosty jednání byla Iveta Srbecká (zpracovatel inženýrské činnosti, budoucí TDI, koordinátor BOZP), Ing. Jan Kozlík (ředitel střediska projekce firmy STAVOPROJEKTA), p. Ilona Partyková (obchodní ředitelka firmy STAVOPROJEKTA).

Postup a rozdělení prací

 • Dle usnesení shromáždění byly pozastaveny projekční práce panem Paštykou (subdodavatel paní Srbecké) na nových ocelových lodžiích a paní Srbecká stáhla žádost o odkup pozemku. Nově připraví paní Srbecká žádost o převis podle situace betonových lodžií (připraví STAVOPROJEKTA).
 • Paní Srbecká požádala o výjimku provádění stavby v době hnízdění netopýrů a rorýsů na rok 2019 a v současné době běží správní řízení. V následném souhlasu budou uvedeny podmínky, které je třeba následně zapracovat do projektu.
 • Projektovou dokumentaci (PD) bude pravděpodobně zajišťovat prováděcí firma.
 • Paní Srbecká vypracuje vyúčtování nákladů na dosavadní rozpracovanost (PD, IČ) a podrobnější cenovou nabídku na další možné činnosti - technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP.
 • Orientační termínový předpoklad (ideální stav):
 1. Zpracování PD: listopad 2018
 2. Vyjádření dotčených orgánů, dohoda o převisu: prosinec 2018
 3. Dopracování položkového rozpočtu stavby: prosinec 2018
 4. Podání žádosti o stavební povolení (SP): leden 2018
 5. Podání žádosti programu Panel 2013+ (pokud bude a dle podmínek): leden 2019
 6. Vydané SP: květen 2019
 7. Zahájení stavby: červenec 2019
 8. Dokončení stavby: říjen 2019 (4 měsíce od začátku)

Cenová nabídka firmy STAVOPROJEKTA

 • Firma STAVOPROJEKTA zaktualizuje cenovou nabídku pro PD a kompletní realizaci. V nabídce bude zahrnuto:
 1. Lodžie budou betonové; obdélníkového půdorysu; s plným betonovým zábradlím; boční stěny bez odskoků; vnitřní stěny taktéž bez odskoků; užitná hloubka lodžie tj. mezi zateplením a zábradlím bude 1350 mm; podlahu bude kotvena do stěn (u stěn nebude stojna); vnitřní plochy budou natřené, hladkost bude dle výrobce.
 2. Stříška v posledním patře bude betonová, o cca 15 cm přesahující průmět lodžií.
 3. Lodžie nebudou zasahovat až na zem (stojny budou v dolní části zúžené a ukončeny cca 10 cm nad terénem). Kotvení bude táhly do stěn v přízemí objektu. Tím se zasáhne stěna bytu č. 33. Viditelné kotvení u všech dotčených stěn bude zapraveno do KZS.
 4. Bude realizováno zateplení východní stěny. Zateplení bude minerální vatou tl. 140 mm (nikoli kombinace vata + polystyren). Pokud bude možné, stávající minerální vata vedle oken bude ponechána a nová bude kotvena přes ní.
 5. Ostění a nadpraží oken bude řešeno pouze stěrkou a fasádní úpravou.
 6. Fasádní omítka bude se zrnem max. 1,5 mm; barevné řešení stejné jako v současné době. S nátěrem “proti sprejerům” nebude uvažováno.
 7. Budou osazeny nové parapety: v místech osazení lodžií budou keramické, ostatní budou z poplastovaného plechu.
 8. Oplechování atiky nebude dotčeno - zateplení bude ukončeno cca 5 cm pod plechem a bude osazen nový klempířský prvek zavedený pod stávající oplechování atiky.
 9. V místě přízemního bytu bude provedena izolace pod terén tak aby bylo zabráněno vlhkosti směrem do bytu.
 10. Okolo stěny bude upraven okapový chodníček: betonové dlaždice do podsypu a zhutněného podkladu; zvýšený obrubník; terénní úpravy tak, aby byl spád směrem k chodníku před domem.
 11. Bude přeložena hromosvodná soustava, el. kabely, teplotní senzor apod. 
 12. V nabídce budou zahrnuty veškeré související práce (zábor pozemku, zařízení staveniště, sociální zařízení, DIO a pod). 
 13. V nabídce nebude kalkulována panelová vozovka pro příjezd jeřábu. Případné řešení se upřesní na podkladě vyjádření dotčených orgánů v rámci projednávání stavebního povolení.
 14. Výbor se zavázal poskytnout prostor sušárny k uskladnění malých nářadí a pro denní agendu v průběhu stavby.
 • V PD pro SP bude zapracováno zasklení lodžií a také variantní řešení prostoru vedle oken (doplnění izolace či vyzdění).
 • Zástupce f. STAVOPROJEKTA provedl prohlídku současného stavu a zohlední ho v cenové nabídce.
 • STAVOPROJEKTA garantuje, že v případě podepsání smlouvy o dílo (SoD) bude provádět práce v rámci vlastních zaměstnanců - subdodávkami bude řešit pouze klempířské práce (nasmlouvaný dlouhodobý partner, za kterého ručí).
 • V rámci cenové nabídky budou zpracovány i jednotkové ceny pro typizované byty prací, které budou součástí individuálních nákladů majitelů. Jedná se o:
 1. Zasklení lodžie bezrámovým systémem.
 2. Výřez parapetního panelu a osazení nové balkonové sestavy včetně všech souvisejících prací a zapravení celé stěny. Výřez bude proveden mokrou cestou s odtahem; stěna bude staticky zajištěna a následně zednicky zapravena a vymalována po celé čelní stěně; není uvažováno s úpravami otopné soustavy; případě poničení stávajících konstrukcí (např plovoucí podlahy vodou a pod) bude řešeno nápravou z pojištění firmy.
 3. Nová okna a balkonové dveře (čtyř či pětikomorový systém) se součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 (lepší než současné).
 4. Nabídka bude také na provedení dlažby podlahy lodžie a sušáky na prádlo.
 • Zástupce f. STAVOPROJEKTA upozornil na podmínky realizace a záruky:
 1. Individuální zásahy do konstrukce lodžií (vlastní dlažba, jakékoliv vrtání a pod) jsou možné pouze se souhlasem firmy. V opačném případě ztrácí dotčená lodžie záruku.
 2. Před zahájením prací musí vlastníci jednotek na své náklady zajistit odstranění všech prvků na fasádě (sušáky, konstrukce pro satelity, předokenní rolety apod). Zároveň musejí majitelé balkonů do předem určeného termínu provést jejich vyklizení. To samé se týká majitelů sklepů, kde se budou provádět kotevní prvky lodžií. Případné odstranění firmou či zpětné montování je na individuální dohodě vlastníku s firmou.
 • Záruka za stavbu jako celku bude 60 měsíců od předání dokončené stavby.
 • Veškeré individuální požadavky je třeba předat realizační firmě s dostatečným předstihem před zahájením prací.
 • Postup prací bude následující: svěšení původních balkónů; montáž nových lodžií cca 5 cm před fasádu; lešení; zateplení fasády.
 • Cenová nabídka bude vypracována do 3 týdnů. Současně STAVOPROJEKTA zpracuje situaci pro žádost o převis.

Další činnosti výboru

 • Paní Tomanová prověřila stav zvonku pro byt č. 33. Stav je takový, že v současné době není kabelový propoj tabla s bytem. Paní Tomanová prověří možnosti vybudování zvonku pro byt ze společného tabla. Varianty následně předá vlastníkovi bytu, který se rozhodne o realizace (finanční náklady uhradí vlastník bytu). Pokud bude technicky možné řešení s napájením (nikoli pouze bateriové), výbor umožní zapojení zvonku do společného tabla.
 • Výbor zakoupil archivační šanony a pokračuje v organizaci a zpřehlednění archivních dokumentů SVJ. Paní Tomanová do archivu doplní veškeré zápisy ze shromáždění, jednání výboru a dalších dokumentů.
 • Na základě dotazu paní Matějkové byly zjištěny rozdíly v plochách v prohlášení vlastníka, katastru nemovitostí a evidenčním listem ze Správy domů, s.r.o. (drobné odlišnosti, zejména sklepních prostor). Paní Tomanová prověří na Správě domů původ rozdílu.

Zpracoval 7.10. 2018 Pavel Kohout

Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletním znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.


Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka