Jednání výboru 19. 11. 2018

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 19. 11. 2018 v prostorách Správy domů s. r. o.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, JUDr. Jaromír Toufar

Program schůze

 • Úvod
 • GDPR směrnice, kamerový systém
 • Další činnosti výboru

Úvod

Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni dva členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
Předmětem bylo ujasnění dotazů k GDPR, konzultace připravených dokumentů a také konzultace postupu k vymáhání pohledávky.

GDPR směrnice, kamerový systém

 • Výbor neshromažďuje žádná data, která by byla v rozporu s oprávněným zájmem správce a třetích stran dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f). Souhlasy nejsou nutné.
 • Souhlas bude nutný v případě záznamu prostorů vchodu do bytu. Toto se týká bytu v přízemí, s jehož majitelem bude konzultováno. V případě nesouhlasu, bude tato kamera vypnuta či odstraněna.
 • JUDr. Jaromír Toufar dále doporučuje:
 1. upravit Vnitřní směrnici skutečného zacházení s daty
 2. vytvoření  přehledné tabulky s potřebnými lhůtami a postupy.
 • Každý požadavek na zpřístupnění dokumentů a kamerových záznamů musí být písemný. Z nahlédnutí bude vyhotoven zápis.
 • Požadavky na výmazy kamerových záznamů, úpravy osobních údajů a další je třeba posoudit, zda zasahuji do práv osob. 

Další činnosti výboru

 • Bylo dohodnuto, že veškeré zasílané upomínky Správou domů po době splatnosti budou vyúčtovávány včetně zákonného úroku. Tento předjednaný požadavek potvrdí paní Tomanová písemně paní Řehouškové na Správě domů.
 • Dle výše uvedeného bodu budou přepočteny aktuální dluhy (od září 2018 budou připočteny zákonné úroky).
 • V případě neuhrazení dluhu bylo domluveno s JUDr. Jaromírem Toufarem právní zastupování v této věci.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletním znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)