Jednání výboru 25. 10. 2018

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 25. 10. 2018.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Iveta Srbecká

Program schůze

 • Úvod
 • Cenová nabídka a návrh SoD firmy STAVOPROJEKTA
 • Návrh příkazní smlouvy paní Srbecké
 • Další činnosti výboru

Úvod

 • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
 • Předmětem schůze bylo projednání návrhů smluv firmy STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. (dále jen STAVOPROJEKTA) a paní Srbecké.

Cenová nabídka a návrh SoD firmy STAVOPROJEKTA

 • Firma STAVOPROJEKTA aktualizovala cenovou nabídku podle bodů z jednání konaného dne 2. 10. 2018, a v návaznosti na nabídku zaslala návrh smlouvy o dílo (SoD). 
 • Výbor společně s paní Srbeckou nabídku prošel a následně interně odsouhlasil s tím, že zašle následující připomínky na:
 1. oddělení úrovní sazeb DPH,
 2. upřesnění individuálních nákladů - vyzdění meziokenních vložek a vyčlenění provedení výřezu v bytech s nově osazovanou lodžií.
 • Návrh SoD výbor předběžně interně schválil s tím, že vznese k firmě následující připomínky:
 1. bude vymazáno z rozsahu ”vyřízení stavebního povolení” (není předmětem smlouvy),
 2. bude vznesen dotaz na bližší specifikace termínu (např., že dohoda o zahájení prací bude do měsíce od nabytí právní moci SP) a předpokládaná doba realizace bude cca 3 - 4 měsíce,
 3. bod IX. 9. bude upraven tak, aby bylo jednoznačné, že firma nese odpovědnost i na majetku třetích stran,
 4. bude přidán návrh na možnost odstoupení od smlouvy v případě nepřidělení dotací (úvěru).
 • Výbor nabídku smlouvy schválil a po doplnění uvedeného, bude podepsána.

Návrh příkazní smlouvy paní Srbecké

 • Paní Srbecká zaslala 15. 10. Návrh příkazní smlouvy na provádění následujících činností: vyřízení stavebního povolení, vyřízení dotačního programu Panel 2013+, technický dozor stavby a Koordinátor BOZP.
 • Po oboustranné dohodě budou upraveny předměty činností následovně:
 1. vyřízení dotačního programu bude rozšířeno o případné vyřízení úvěru
 2. bude přidáno zpracování plánu BOZP - cena 6 000 Kč bez DPH
 • Výbor nabídku smlouvy schválil a po doplnění uvedeného, bude podepsána.

Další činnosti výboru

 • Výbor se spojí s panem Paštykou ohledně úhrady rozpracované projektové dokumentace.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletním znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.


Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka