Jednání výboru 13. 12. 2018

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 13. 12. 2018.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Ing. Jan Kozlík

Program schůze

  • Úvod
  • Předání projektové dokumentace
  • Další činnosti výboru

Úvod

Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni dva členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
27. 11. zaslal Ing. Jan Kozlík z firmy STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. (dále jen STAVOPROJEKTA) členům výboru elektronickou verzi projektové dokumentace “ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY – PŘÍSTAVBA 4 SLOUPCŮ LODŽIÍ A ZATEPLENÍ VÝCHODNÍ FASÁDY DOMU N. FRÝDA 1247/4, ČESKÉ BUDĚJOVICE” k připomínkám. Výbor dokumentaci vystavil k připomínkám i pro všechny vlastníky na webových stránkách společenství.
Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly, výbor dokumentaci odsouhlasil a na jednání výboru došlo k jejímu předání.

Předání projektové dokumentace

  • Ing. Jan Kozlík předal čtyři tištěné paré a současně CD s elektronickou verzí dokumentace. Se zástupci výboru následně dokumentaci prošel a upřesnil dotazy (zásah do bytu v přízemí, úpravy sklepních oken, řešení ocel. sloupce u IV. sloupce lodžií atd).
  • Další čtyři paré předal také paní Srbecké k projednávání inženýrské činnosti.
  • Současně s dokumentací předal výboru vypracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy pro budoucí stav. 

Další činnosti výboru

  • Po odchodu Ing. Kozlíka prošli zástupci výboru vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Vzhledem ke zvýšeným výsledkům energetické náročnosti oproti současnému PENB, připraví výbor dotazy na jeho zpracovatele.
  • Pro budoucí realizaci lodžií osloví výbor vlastníky s dotazy na požadované individuální náklady. Na příštím jednání výboru bude připravena anketa pro požadavky na stavební práce v souvislosti s výstavbou lodžií - provedení výřezu, vyzdění meziokenních vložek, speciální úpravy podlahy lodžií, zasklení či dalších přípravných konstrukcí (držáků na sušáky, klimatizaci, průchodek na elektriku a podobně). Podle požadavků pak budou práce prováděcí firmou naceněny (větší objem prací může mít vliv na nižší cenu). V anketě bude také uvedeno, že při případným dalším zásahu do lodžie se ztrácí nárok na záruku.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletním znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka