Jednání výboru 18. 2. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 18. 2. 2019.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Iveta Srbecká

Program schůze

 • Úvod
 • Položkový propočet stavby, stav SP
 • Nemožnost využití programu Panel 2013 +
 • Financování bankovním úvěrem
 • Další činnosti výboru

Úvod

Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
Předmětem schůze bylo projednání možností financování realizace nových lodžií.

Položkový propočet stavby, stav SP

 • Dne 5. 2. 2019 obdržel výbor pracovní verzi položkového rozpočtu stavby. 
 • Celková cena v pracovní verzi je cca 6,2 mil Kč s DPH (bez individuálních nákladů, s výjimkou výřezů) - cena je nižší, než je odhadovaná cena ve smlouvě o dílo.
 • Výbor si připravil k rozpočtu dotazy na zpracovatele. Ten navrhl schůzku a jejich objasnění (schůzka proběhne ve čtvrtek 21. 2. 2019), případné podepsání dodatku smlouvy o dílo.
 • Paní Srbecká informovala výbor o stavu projednávání žádosti - máme všechny potřebné stanoviska, v lednu byla podána žádost. V případě bezproblémového průběhu by koncem dubna mohlo být vydané stavební povolení.

Nemožnost využití programu Panel 2013 +

 • V souladu s usnesením shromáždění řešil výbor v první řadě možnost financování pomocí SFRB - programu Panel 2013 +.
 • Ačkoliv podmínky programu zůstaly oproti loňskému roku nezměněny (úroková sazba úvěru se splatností do 10 let odpovídá referenční sazbě EU, do 20 let je referenční sazba EU + 1 % p. a., do 30 let referenční sazba EU + 2 % p. a.), razantně se zvýšila základní referenční sazba EU (od 1.1. 2019 je 1,98 % p. a.). Z uvedeného důvodu výbor řešil pouze možnost splatnosti do 10 let.
 • Po upřesnění podmínek poskytnutí úvěru, vyplynulo, že akce jako celek nesplňuje zásady programu a není možné žádat na celý projekt. Konkrétně nejsou splněny následující podmínky:
 1. důraz na komplexnost oprav - zateplení jedné stěny domu, v případě ponechání nezateplené střechy a druhé stěny, není brán jako komplexní přístup.
 2. dle vyhlášky č. 468/2012 Sb. je zřízení nových lodžií bodem z části B, a podpora těchto bodů je možná pouze v případě, že jsou splněny všechny body modernizace z části A, což nemáme.
 • Paní Srbecká ve spolupráci s výborem zjišťovala také možnost rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné náklady. V takovém případě bychom museli mít souběžně dva úvěry, což bohužel podmínky SFRB nepovolují.
 • Závěrem výše uvedených bodů je, že pro akci nebude podávána žádost o Panel 2013+.

Financování bankovním úvěrem

 • Pro financování stavby zbývá pouze varianta bankovního úvěru.
 • Podle požadavku výboru zajistí paní Srbecká orientační nabídky úvěrů pro tyto varianty:
 1. varianta 1: cena bez žádných individuální nákladů; bez navyšování FO
 2. varianta 2: cena bez individuální nákladů, ale včetně výřezů; bez navyšování FO
 3. varianta 3: dtto varianta 2; s navýšením FO o 2 Kč/m2
 4. varianta 4: cena včetně všech individuálních nákladů; s navýšením FO o 2 Kč/m2
 • Uvedené varianty budou zpracovány pro fixaci úroků na 5 let i na fixaci po celou dobu splácení.
 • Uvedené orientační nabídky budou sloužit jako podklad pro následující shromáždění, kde bude odsouhlasena výše úvěru a doba fixace.

Další činnosti výboru

 • V návaznosti na výše uvedené body, plánuje výbor další shromáždění, kde bude odsouhlasen druh úvěru, financování, případné navýšení FO a další. Předpokládaný termín konání je koncem března.
 • Společnost Andulka dosud nereagovala na stížnost výboru ohledně úklidu společných prostor. Vzhledem k přetrvávající nespokojenosti (trvající od výměny uklízečky), sepíše paní Tomanová další stížnost s urgencí nápravy. V případě přetrvávajících problémů, bude na shromáždění určen další postup.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletním znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)