Jednání výboru 6. 5. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 6. 5. 2019.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová

Program schůze

 1. Úvod
 2. Nabídky úvěrů
 3. Úprava stanov
 4. Příprava na shromáždění
 5. Dlužníci

Úvod

 • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Nabídky úvěrů

 • Paní Holubová (fincentrum, a. s.) zajistila aktualizaci nabídek úvěrů.
 • Pan Kohout vystavil aktualizované nabídky na webové stránky a jsou tak dostupné všem členům jako podklad pro nadcházející shromáždění.

Úprava stanov

 • JUDr. Toufar (právní oddělení Správy domů, s.r.o.) doporučil zanesení do stanov orgán revizora. 
 • Na následujícím shromáždění tedy výbor navrhne jako první bod změnu programu a zařazení úpravy stanov. 
 • V rámci úpravy stanov výbor navrhne také drobné úpravy textů článku “Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení její výše placené jednotlivými vlastníky”, bod C. “Rozúčtování  nákladů  na služby”.
 • Navržené úpravy stanov budou vyznačeny a ještě před shromážděním vystaveny veřejně na webových stránkách.

Příprava na shromáždění

 • Výbor se připravoval na shromáždění. Prošel jednotlivé body a dohodl se na potřebných podkladech, které je třeba na shromáždění donést.
 • Zhotovitel zaslal cenovou nabídku individuálních požadavků. Nabídka bude k nahlédnutí na shromáždění i na webových stránkách.
 • Výbor navrhne výši odměny pro orgány společenství o cca 10 % vyšší než v předchozích letech.

Dlužníci

 • Splátky jednoho dlužníka nebyly splaceny v posledním posunutém termínu a bylo tak zahájeno soudní vymáhání dluhu.
 • V současné době nejsou evidováni další dlužníci.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletnímu znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

22. Shromáždění: pozvánka