Jednání výboru 28. 5. 2019

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 28. 5. 2019.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Mgr. Jana Tomanová
Přítomni: Mgr. Jana Tomanová, Ing. Pavel Kohout, Kateřina Antlová, na šetření v bytě č. 19 také Renata Matfiaková, Pavel Řeháček, Ing. Pavel Hušek (soudní znalec)

Program schůze

 1. Úvod
 2. Šetření v bytě č. 19
 3. Informace o investiční akci
 4. Dlužníci
 5. Diskuze

Úvod

Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Šetření v bytě č. 19

 • V bytě č. 19 proběhly během dubna a května výboru řádně neohlášené stavební práce v prostoru meziokenních izolačních vložek (MIV). Vzhledem k tomu, že výboru nebylo po písemném vysvětlení zřejmé, k jaké konkrétní úpravě došlo a zda byla zasažena společná část domu, vyzval vlastníka (paní Matfiakovou) ke zpřístupnění jednotky, vysvětlení zásahu a doložení případných dokumentů.
 • Paní Matfiaková se úpravami odvolává na nahlášenou závadu na vnějším plášti domu, kterou učinila na shromáždění 26. 3. 2019. Dodává, že stav byl havarijní a hygienicky nezpůsobilý s nutností okamžitého řešení. Upozornila také výbor, že nahlášení závady není uvedeno v zápisu ze shromáždění a označila nečinnost výboru za zanedbání povinností.
 • Výbor paní Matfiakové vysvětlil, že se nejedná o zanedbání povinností a připomněl ji argumentaci ze shromáždění, kdy pan Kohout reagoval tak, že vzhledem k tomu, že ve velmi blízké době bude stávající fasáda odstraněna a nahrazena zcela novou, dojde tak k odstranění závady na plášti. A vzhledem k tomu, že paní Matfiaková nahlásila (před ohlášením zatékání), že bude MIV (předpokládaná skladba je popsána níže) odstraňovat a celý prostor vyzdívat, bude tím případný špatný stav zcela vyřešen. Jelikož na toto vysvětlení nebylo paní Matfiakovou dále reagováno, považoval výbor věc za vyřešenou a ukončenou.
 • Výbor předpokládal meziokenní prostor tak, jak je popsán v projektové dokumentaci zateplení z roku 2006 - tedy následující: MIV mají nosnou dřevěnou konstrukcí, k ní jsou ukotveny desky cetris (tl. 10 mm), na které je přidělána tepelná izolace. Na toto řešení byla vypracována i nabídka vyzdění MIV.
 • Dle fotografií je skutečné řešení meziokenního prostoru následující: MIV je samostatná konstrukce (dřevěný rám, z obou stran dřevotřísková deska, izolace mezi nimi není) a desky cetris jsou kotveny do průběžných ocelových U profilů (ve spodním a horním panelu). Konstrukce zateplení tedy není spojena s MIV.
 • V bytě č. 19 byla provedena následující úprava: MIV byla odstraněna a prostor byl vyzděn porobetonovými tvárnicemi (desky cetris zůstaly nedotčené).
 • Výbor požádal paní Matfiakovou o předání fotografií v digitálním formátu s tím, že by fotodokumentaci předal zhotoviteli pro upřesnění stavu. Paní Matfiaková sdělila, že předání fotografií zváží.
 • Výbor prověří dopad zjištěného řešení MIV i rozporu nahlášeného řešení paní Matfiakové s provedenou realizací na projektovou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení, průkaz energetické náročnosti a další. 
 • Pan Řeháček tvrdí, že provedený zásah popsal již na shromáždění 26. 3. 2019, ze kterého si jako důkazní materiál pořídil audiozáznam. Výbor ho vyzval k přehrání či zaslání této nahrávky, což pan Řeháček odmítl.

Informace o investiční akci

 • Dne 20. 5. bylo na úřední desce vyvěšeno rozhodnutí o stavebním záměru. Na nástěnce by mělo viset do 5. 6. a následně by měla začít lhůta pro nabytí právní moci.
 • Dne 27. 5. 2019 podepsala paní Tomanová a panem Kohoutem v souladu s usnesením shromáždění úvěr od společnosti Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB). 
 • Dotace od ČSOB bude ve výši cca 24 tis. Kč, tedy o cca 6 tis. Kč vyšší, než byl na shromážděný přednesený předpoklad. Důvodem je započtení přípravných prací do uznatelných nákladů.

Dlužníci

 • V současné době jsou tři dlužníci. Na jednoho byla podána žaloba, dvěma dalším byly odeslány druhé upomínky s připočtením penále.

Diskuze

 • Výbor je nespokojen s opakujícím se nepořádkem v prostoru popelnic. Vzhledem k tomu, že tento prostor máme společný s vchody č. 2 a 6, osloví paní Tomanová tamní předsedy výboru s nabídkou společné schůzky s hledáním řešení provádění úklidu. Mezitím vyzve dotčené k zamykání vchodu a udržování úklidu.
 • Výbor provedl revizi zápisů z jednání výboru a shromáždění a kompletaci v archivu.
 • Vzhledem k tomu, že od podání trestního oznámení není dosud žádná zpětná reakce, zašle paní Tomanová na Policii dotaz na průběh.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletnímu znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.

Komentáře

Už jste četli?

Pozvánka na shromáždění (28.11.)

Reakce výboru na aktivity pana Řeháčka a paní Matfiakové

Důležité! Podpis Prohlášení vlastníka