Jednání výboru 16. 9. 2020

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek NF4 České Budějovice, IČ: 260 69 491, registrovaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, konaného dne 16. 9. 2020.

Svolavatel schůze výboru: předseda výboru Pavel Kohout

Přítomni: Pavel Kohout, Kateřina Antlová, Miroslav Stluka

Program schůze

 1. Úvod
 2. Ventilace
 3. Prohlášení vlastníka
 4. Světla
 5. Topení
 6. Dlužníci
 7. Diskuze

Úvod

 • Úvodem svolavatel jednání konstatoval, že jsou přítomni všichni členové výboru SVJ NF4, a dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Ventilace

 • V současné době nefungují dvě stoupačky pro centrální odsávání. U stoupačky č. 2 je problém dlouhodobější - v některém z bytů je zkrat. U stoupačky č. 3 se na nefunkčnost narazilo díky změně majitele jednoho z bytů. V tomto případě je zkrat (nemusí být jediná závada) na spínači u hlavního rozvaděče - dle obhlídky 9.9. p. Jirákem (nje.cz). 
 • P. Jirák odmítl řešení prosté výměny spínače. Důvodem je, že novější spínače mají jiný tvar a pro jejich osazení by byly potřeba nestandardní úpravy rozvaděče, pro které by nezaručil plnou funkčnost. Vzhledem k tomu, že rozvaděč je z původní výstavby, doporučil jeho výměnu. Výměna rozvaděče by pravděpodobně vyřešila nefunkčnost stoupaček č.3 (pokud není zkrat také v některým z bytů). Pro zkrat ve stoupačce č. 2 doporučil zjistit, v jakém bytě je závada.
 • P. Jirák zaslal cenovou nabídku na výměnu rozvaděče - cena je cca 15 tis. Kč. 
 • Výbor hlasoval o výměně rozvaděče:
 • Výbor neschválil. Pro: p. Kohout; Proti: p. Stluka, p. Antlová
 • P. Stluka navrhl zjistit nejprve původ zkratu ve stoupačce č. 2 (stoupačku č.3 prozatím neřešit). Pro součinnost osloví výbor p. Jiráka.
 • Výbor schválil. Všichni pro

Prohlášení vlastníka

 • Vzhledem k nutnosti aktualizace Prohlášení vlastníka domluví p. Kohout informativní schůzku s JUDr. Toufarem (Správa domů s.r.o.).
 • Předpoklad je zpracovat návrh nového Prohlášení vlastníka přibližně k začátku roku 2021 tak, aby se na následném shromáždění mohlo schválit.

Světla

 • Dle usnesení shromáždění řešil výbor výměnu osvětlení společných prostor za LED panely simulující denní světlo.
 • Výměna světel za nové LED bude řešena v celém domě (přízemí i všechna podlaží). I stávající světla ve sklepních prostorách budou vyměněny za nové LED s pohybovým senzorem.
 • Výbor schválil. Pro: p. Stluka, p. Antlová, zdržel se: p. Kohout

Topení

 • Vzhledem k problémům s otopnou soustavou řešil výbor možnosti úprav. nabízí se možnosti výměny radiátorů, osazení hydraulického řízení dle jednotlivých stoupaček, případně chemické čištění soustavy.
 • P. Antlová zajistí konzultaci s odborníkem a jeho prohlídku systému. Dle doporučení budou řešeny další kroky. 
 • Návrh řešení včetně cenové nabídky by měl být do následujícího shromáždění. Případné úpravy výbor předpokládá během topné pauzy v roce 2021.
 • Výbor schválil. Všichni pro

Dlužníci

 • V současné době jsou dva dlužníci. U dlouhodobého dlužníka ověřoval, zda je možné vymáhání po novém majiteli - dle vyjádření Správy Domů se dluhy na nového majitele nevztahují. 
 • P. Kohout ověří další možnosti vymáhání.

Diskuze

 • V současné době nefunguje příjem některých TV programů ze společné antény. P. Kohout ověření možnost nápravy.
 • Výbor konzultoval možnost zamykání hlavních vchodů (dle usnesení shromáždění). Nařízení zamykání by mohlo být kvalifikováno jako porušení povinnosti uživatelů prostorů chodeb obytného domu podle zákona o požární ochraně a hrozila by pokuta až milion Kč. Usnesení se tímto ruší
 • P. Kohout přenesl všechen odpad (stará elektronika i velkoobjemový odpad) do prostoru sušárny. P. Antlová zajistí jeho odvoz na sběrný dvůr.
Pozn. uvedený text nemusí odpovídat kompletnímu znění zápisu. Vynechány mohou být citlivé osobní údaje, údaje o dlužnících apod.


Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)