Odpad

Zde je přehled, jak se chovat k odpadům, které vznikají ve vaší domácnosti.

Směsný odpad - popelnice

Směsný odpad je takový odpad, který vám zůstane po vytřídění recyklovatelných, nebezpečných a objemných odpadů a také výrobků podléhajících zpětnému odběru. Jedná se tedy o materiály, jež zbydou po oddělení využitelných a nebezpečných částí, proto se jim někdy také říká „zbytkový“ odpad. Pro sběr komunálního odpadu slouží kontejnery v přístřešku. Chovejte se v těchto prostorách služně a dodržujte základní pravidla:
  • Dávejte do popelnic jen takové množství odpadu, které odpovídá běžné spotřebě
  • Nevhazujte objemný odpad
  • Neumisťujte odpad mimo popelnice
Další informace:

Tříděný odpad

Plasty, papír, sklo, oleje, tuky, elektrozažízení, textil či kovy nepatří do popelnice, nýbrž do kontejnerů k tomu určeným. 


Velkoobjemový odpad

Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady. Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady nepatří do popelnic a je třeba je odvézt na sběrný dvůr. V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – provádíme např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

Bioodpad

Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny).

Komentáře

Už jste četli?

Důležité: vyklizení kolárny

Pozvánka na shromáždění (28.11.)